A „HONVÉD ARRABONA” Sportegyesület Alapszabálya
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapszabály letöltése

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Arrabona Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) Győr város és vonzáskörzetének katonai és civil amatőr sporttevékenységének szervezett keretben történő újbóli felvirágoztatásának, a szabadidő aktív és hatékony eltöltésének, a katonai fizikai követelményeknek való jobb megfelelésnek, valamint az egészséges életmódra való nevelés céljából létrehozott önálló jogi személy, amely a demokratikus önkormányzati elv alapján működik.
Működésére jelen Alapszabály előírásai vonatkoznak, míg a kifejezetten nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) előírásai az irányadóak.

  Az Egyesület neve: Honvéd Arrabona Sportegyesület
  Székhelye: Győr, Laktanya u. 1.
  Alapítási éve: 2006.
  Működési területe: Győr és vonzáskörzete.
  Színjelzése: piros, kék
  Egyesület pecsétje: Honvéd Arrabona Sportegyesület 2006 Győr
  Státusza: Jogi személyiséggel rendelkező, önálló civil szervezet
  Jogállása: Közhasznú

 

I. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI

1. Az Egyesület célja:

A katonák és hozzátartozóik, valamint az egyéb civil tagok számára a sportolási (felkészülési, versenyzési) feltételek biztosítása, a sporttevékenyégek, szabadidős tevékenységek, nyári táborok megszervezése, biztosítása, és lebonyolítása.

Az Egyesület a tevékenysége során sportszervezeti munkájával megteremti a lehetőségét a különböző (alapvető katonai és népszerű hagyományos és modern) sportágak népszerűsítésnek Győrött és vonzáskörzetében.

Sportági szakosztályok létrehozásával – a Sporttörvény 17. § (2) bekezdése értelmében – biztosítja az adott sportágak minél hatékonyabb támogatását, kommunikálását, illetve a lehetőséget, hogy a szakosztályok széleskörűen el tudják látni feladataikat, ezzel segítve elő a sportágak művelésének dinamikus fejlődését a szakosztály keretein belül.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független szervezet, működése során pártoktól anyagi támogatásra nem tart igényt, célkitűzései között országgyűlési képviselő jelölését, illetve támogatását nem szerepelteti.

Az Egyesület célja a közösségi szellem, a csapategység, az együtt és egymásért való küzdelem kialakítása, megszilárdítása.

Magyarország Alaptörvényének XX. Cikk (2) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja szerint a sport támogatása közfeladat, amelyet az Egyesület közhasznú tevékenységként végez. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

2. Az Egyesület feladatai:

 1. A katonák fizikai felkészítettsége, edzettségi szintjének fokozása;
 2. A szabadidő aktív eltöltéséhez megfelelő körülmények biztosítása;
 3. Az Egyesület csapatainak és egyéni versenyzőinek felkészítése a különböző szintű versenyekre;
 4. Különböző sportágakban versenyek tervezése, szervezése, lebonyolítása;
 5. A tagság aktivitásának növelése;
 6. A sport szeretetére, a tagság rendszeres testmozgására és az egészséges életmódra való nevelés;
 7. A példamutató hozzáállással és példamutató tevékenység végzésével a tagság létszámának folyamatos növelése.

Sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – az Egyesület alaptevékenységének minősül.

II. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

Az Egyesület tagja lehet minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár, és Magyarországon honos jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vállalja, hogy tevékenyen rész vesz az Egyesület egészének, vagy valamelyik szervének működésében, elfogadja az Egyesület Alapszabályát, és az Egyesület Elnöksége a tagok sorába felveszi. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. A természetes személy tag tagsági jogait személyesen, a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a tagsági jogait képviselője útján gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

1. A tagok jogai és kötelességei

Jogai:

 • Az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni;
 • A Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni;
 • A Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;
 • Minden tag, bármely tisztségre megválasztható;
 • Az Egyesület életével, testületi tevékenységével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tenni;
 • Használhatja az Egyesület rendelkezésére álló létesítményeket.

Kötelességei:

 • Az Egyesület Alapszabályában foglaltak megvalósulását elősegíteni, annak rendelkezéseit betartani;
 • Nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását, és az Egyesület tevékenységét.

2. Tagsági viszony keletkezése, megszűnése

A tagsági viszony a Belépési Nyilatkozat elfogadásával jön létre. Az elfogadásról az Elnökség dönt. A tagfelvételt elutasító döntés ellen az érintett 15 napon belül a Közgyűléshez fordulhat.

A tagsági viszony megszűnik:

 • Kilépéssel (írásbeli bejelentéssel);
 • A tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával;
 • Kizárással;
 • A tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnéssel;
 • Az Egyesület megszűnésével.

A tag az Egyesület képviselőjéhez intézett, írásban benyújtott nyilatkozata alapján bármilyen határidővel, indokolás nélkül bármikor kiléphet az Egyesületből.

Az Egyesület harmincnapos határidővel írásban felmondhatja annak a tagnak a tagsági jogviszonyát, aki az írásbeli felszólítás ellenére a legalább három hónapos tagdíj hátralékát nem rendezi.

A Közgyűlés – bármely tag vagy Egyesületi szerv kezdeményezésére – kizárja azt a tagot, aki valamely jogszabályt, az Alapszabályt, vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő, vagy az Egyesület jelen Alapszabályban meghatározott céljával összeegyezhetetlen magatartást tanúsít.

Kizárhatja továbbá az Elnökség azt a tagot, akinek a magatartása sérti az Egyesület hírnevét, és nem az Egyesület tagjaihoz méltó magatartást tanúsít. A tag kizárásáról a Közgyűlésen jelen lévő tagok 3/4-es szótöbbséggel, titkos szavazás útján döntenek. A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A taggal a kizáró határozatot annak meghozatalától számított 5 napon belül közölni kell.

A tag a kizárást kimondó határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az Egyesület Elnökségéhez. Az Elnökség a fellebbezésről nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével határoz, mely határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

Az Egyesület Elnöksége a tagokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak minden tekintetben meg kell felelnie az adatok védelméről és kezeléséről szóló jogszabályokban foglaltaknak.

III. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK

Az Egyesület szervei:

A/ Közgyűlés
B/ Elnökség
C/ Felügyelő Bizottság

A/ A Közgyűlés

A Közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Ezen kívül a Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Felügyelő Bizottság, vagy a tagság 1/3-ad része – az összehívás okát, célját és az ülés napirendjét tartalmazó, az Elnökségnek eljuttatott – írásos kérelmében ezt indítványozza. Kötelező a Közgyűlés összehívása akkor is, ha azt a bíróság elrendeli.

Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha:

 • az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 • az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy;
 • az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Az e célból összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.

A Közgyűlések összehívásáról az Elnökségnek kell gondoskodnia, mégpedig úgy, hogy tagjai számára a Közgyűlés időpontját megelőzően 30 nappal írásban meghívót küld, vagy közzéteszi a meghívót az Egyesület honlapján. A meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét, a Közgyűlés megtartásának időpontját és helyszínét (amely minden esetben az Egyesület székhelye), és a Közgyűlés napirendi pontjait.

A napirendi pontokat a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A tag a meghívó kézhezvételétől számított 5 napon belül jogosult a napirend kiegészítését kérni az Elnökségtől. Az Elnökség a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével dönt a napirend kiegészítése tárgyában, amelyet írásban közöl a kérelem előterjesztőjével. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően nyílt szavazással, a jelenlévők 3/4-es szótöbbséggel hozott határozatával külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során, figyelmen kívül kell hagyni.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:

 • akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy akit az Egyesület másfajta előnyben részesít;
 • akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 • aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 • akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy alapítója;
 • aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy;
 • aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Ha a Közgyűlés határozatképtelen, megismételt Közgyűlést kell tartani. A megismételt Közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül akkor határozatképes, ha azon körülményre, hogy a megismételt gyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, már az eredeti meghívóban felhívták a figyelmet, valamint a megismételt Közgyűlés időpontja az eredeti Közgyűléssel együtt kitűzésre kerül, és az eredeti napirendi kérdésekben az eredeti napra és helyszínre történik a meghívás. Amennyiben a megismételt Közgyűlést más napra hívják össze, erről a tagokat az általános szabályok szerint külön kell értesíteni. Ekkor a meghívóban a tagságot arról kell tájékoztatni, hogy a megismételt Közgyűlés megtartására az eredeti Közgyűlés határozatképtelensége miatt, az eredeti napirendi pontok tekintetében kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes és megtartható.

Nem hozható határozat megismételt Közgyűlésen az Alapszabály elfogadásáról, módosításáról; az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásáról/visszahívásáról, más civil szervezettel való egyesülésről, valamint az Egyesület feloszlásának kimondásáról.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • Az Alapszabály elfogadása, módosítása (jelenlévő tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata);
 • az Egyesület céljának módosítása, megszűnésének, egyesülésének és átalakulásának elhatározása (összes szavazati joggal rendelkező tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata);
 • a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és költségtérítésük megállapítása (jelenlévő tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata);
 • az éves költségvetés (ezen felül a tagdíj) elfogadása (jelenlévő tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata);
 • az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének –, az éves pénzügyi terv, és az előző évi pénzügyi tervről készített beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása, jóváhagyása (jelenlévő tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata);
 • a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll;
 • az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság elnökével, tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
 • a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottsági tagok vagy más Egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés (jelenlévő tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata);
 • a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
 • a tag kizárásáról, a tagsági viszony felmondásáról szóló döntés (jelenlévő tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata);
 • a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
 • a végelszámoló kijelölése (jelenlévő tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata);
 • az Egyesület keretein belül működő sportági szakosztály létrehozása;
 • döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó kérdésekben – így az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról is – akként határoz, hogy a Közgyűlésen a döntéstervezetekre, javaslatokra – eltérő rendelkezés hiányában – nyílt szavazással – igennel vagy nemmel – szavaz. A tagok vagy az alapítók határozatukat – jelen Alapszabályban vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.

Az Egyesület tagja, vezető tisztségviselője és Felügyelő Bizottsági tagja kérheti a bíróságtól valamely határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított 30 napon belül lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett, vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. Ha a határozatot az Egyesület vezető tisztségviselője támadja meg, és az Egyesületnek nincs más olyan vezető tisztségviselője, aki az Egyesület képviseletét elláthatná, a perben az Egyesületet a Felügyelő Bizottság által kijelölt Felügyelő Bizottsági tag képviseli. Ha a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a jogi személy perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki. Ha a határozat jogszabályt sért, vagy az Alapszabályba ütközik, a bíróság a határozatot hatályon kívül helyezi, és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el. A határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más személyekre is kiterjed. Ha a jogszabálysértés vagy az Alapszabályba ütközés nem jelentős, és nem veszélyezteti az Egyesület jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét állapítja meg.

1. A Közgyűlés működése

A Közgyűlést az Elnökség elnöke, akadályoztatása esetén az elnökségi tag, vagy a gazdasági felelős vezeti. A Közgyűlés elején a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbséggel megválasztják a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, és a 2 jegyzőkönyv-hitelesítő (szavazatszámláló) személyét. Közgyűlésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az üléseken esetenként választott levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv jelenléti ívvel alátámasztva tartalmazza a szavazóképes tagok létszámát, a szavazatok pontos, számszerű arányát, a Közgyűlésen történtek menetét, a hozott határozatokat, döntéseket, azok sorszámát, pontos tartalmát és hatályát.

Az Elnökség köteles gondoskodni arról, hogy a Közgyűlés időpontját követően 5 munkanapon belül a jegyzőkönyv írásba foglalása megtörténjen, s azt a tagság, illetve a működés ellenőrzésére jogosított személyek megtekinthessék. Ugyancsak az Elnökség (ezzel megbízott tagja útján) köteles gondoskodni a Határozatok Nyilvántartása vezetéséről, amely többek között a Közgyűlés határozatainak pontos tartalmát, időpontját és hatályát tartalmazza – utalva a Közgyűlés jegyzőkönyvére, amelyből a határozatot elfogadók és ellenzők számaránya (lehetőség szerint személye) is megállapítható.

A Közgyűlés döntéseit az érintettekkel kézbesítés útján kell közölni, továbbá az Egyesület honlapján közzé kell tenni.

A Közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

B/ ELNÖKSÉG

1. Általános rendelkezések

A Közgyűlés által választott 3 tagú Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve, amely két Közgyűlés között az Egyesület munkáját, tevékenységét szervezi és irányítja a jogszabályok, az Alapszabály, valamint a Közgyűlés döntéseinek megfelelően. Az Elnökség alapvető feladata az Egyesület vagyonával való gazdálkodás, az Egyesület működésének biztosítása, a tagok és az alapítók hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala a Közgyűlések közötti időben. Az Elnökség tevékenységéről szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol a Közgyűlésnek.

2. Az Elnökség feladata és hatásköre:

 • Az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 • A beszámolók előkészítése, és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
 • Az éves költségvetés elkészítése, és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
 • Az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala, és végrehajtása;
 • Az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának, és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
 • A Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
 • Az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
 • Részvétel a Közgyűlésen, és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 • A tagság nyilvántartása;
 • Az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
 • Az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 • Az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata, és annak bekövetkezte esetén a Ptk-ban előírt intézkedések megtétele; és
 • A tag felvételéről való döntés;
 • A Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról történő gondoskodás, megállapodások kötése, javaslattétel, állásfoglalások közzététele, a napi munkával kapcsolatos feladatok ellátása, az éves munkatervben meghatározott célkitűzések megvalósításának szervezése;
 • Munkakapcsolat építése és fenntartása az önkormányzatokkal, állami, munkahelyi és civil szervekkel, a székhelye szerinti és más katonai szervezetek parancsnokaival, szakirányú szerveivel.

Az Elnökséget az elnök, az elnökségi tag, valamint a gazdasági felelős alkotják, akiket a Közgyűlés az Egyesület tagjai közül 4 évi időtartamra választ. Az Elnökség elnökét maga választja tagjai közül. Az Elnökség feladat- és hatáskörét testületként gyakorolja. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen a mindhárom tag jelen van. A testület ülését az elnök vezeti. Az Elnökség ülésére minden esetben meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét, aki azon tanácskozási joggal vesz részt. Az Elnökség döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.

Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja. Az Elnökség üléseit az elnök, vagy megbízása alapján az elnökségi tag írásbeli meghívóval (a tervezett napirend közlésével) hívja össze úgy, hogy a testület tagjai (valamint a tanácskozási joggal résztvevő meghívottak) legalább az ülés előtt 5 nappal a meghívót kézhez kapják. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azon a tagok tanácskozási jog nélkül részt vehetnek. A nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az üléseken esetenként választott (vagy felkért) jegyzőkönyvvezető vezet, s a levezető elnök és egy elnökségi tag ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a megjelent Elnökség tagjainak létszámát (a tanácskozási joggal résztvevőket), a szavazatok pontos, számszerű arányát (a döntést ellenzők és tartózkodók személyét), az ülésen történtek menetét, a hozott határozatokat, döntéseket, azok pontos tartalmát és hatályát.

A levezető elnök köteles gondoskodni arról, hogy az elnökségi ülést követő 3 munkanapon belül a jegyzőkönyv írásba foglalása megtörténjen, s azt az Elnökség tagjai, a tagság és a működés ellenőrzésére jogosított személyek megtekinthessék.

Az Elnökség (ezzel megbízott tagja útján) köteles gondoskodni arról, hogy a Határozatok Nyilvántartásába 3 munkanapon belül bevezetésre kerüljön az Elnökség határozatainak pontos tartalma, időpontja és hatálya, utalva az elnökségi ülés jegyzőkönyvére, amelyből a határozatot elfogadók és ellenzők számaránya (lehetőség szerint személye) is megállapíthatók.

A Határozatok Nyilvántartása, az elnökségi ülési jegyzőkönyvvel együtt, a tagok által, az ellenőrzésre jogosult szervek által, és az érdekeltség igazolása mellett bárki által megtekinthető az Egyesület elnökénél. Az Elnökség döntéseit az érintettekkel kézbesítés útján kell közölni.

Az Elnökség tagjai ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni. Tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek, költségtérítésre azonban a Közgyűlés által megállapított módon és összegben jogosultak. Az Elnökség tagjai az ügyvezetési tevékenységük során az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek.

3. Az Egyesület képviselete

Az Egyesületet és az Elnökséget az elnök képviseli harmadik személyek és a hatóságok felé. Akadályoztatása esetén, illetve megbízása alapján az elnökség tagja jár el. A vezető tisztségviselő képviseleti jogát önállóan gyakorolja, és köteles az Egyesület jogszabályban előírt adatait a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba bejegyzett képviselője képviseleti jogának korlátozása, és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy a korlátozásról vagy a feltétel bekövetkeztének vagy a jóváhagyásnak a szükségességéről, és annak hiányáról tudott vagy tudnia kellett volna.

Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez minden esetben az elnök és a gazdasági felelős együttes aláírása szükséges. Az utalványozási jog úgyszintén az Egyesület elnökét és gazdasági felelősét illeti meg.

4. Az Egyesület elnöke

Az Egyesület elnökét távollétében vagy akadályoztatása esetén – felhatalmazás alapján – teljes jogkörrel az Elnökség valamely tagja helyettesítheti.

4.1 Az Egyesület elnökének feladatai és hatásköre:

 • Képviseli az Egyesületet;
 • Összehívja a Közgyűlést, az Elnökség üléseit, azon elnököl;
 • Ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását;
 • Elsőhelyi aláírási és utalványozási jogkört gyakorol;
 • Eljár az Elnökség által átruházott jogkörökben, irányítja és ellenőrzi az Egyesület egész tevékenységét;
 • Összefogja, tervezi, szervezi, ellenőrzi, s szükség szerint végzi az Egyesület adminisztrációs tevékenységét, vezeti a Határozatok Nyilvántartását, a tagnyilvántartást;
 • Elkészíti a Közgyűlések, Elnökségi ülések előterjesztéseit, gondoskodik a jegyzőkönyvek elkészítéséről;
 • Szerződéseket készít elő, tárgyal az Egyesületet érintő kérdésekben;
 • Szervezi az Egyesület rendezvényeit;
 • Segíti az Egyesület Elnökségét feladatainak ellátásában;
 • Biztosítja az Egyesület irataiba történő betekintést, gondoskodik a döntések nyilvánosságra hozataláról.

5. Az Elnökségi tag

 • Segíti az Egyesület Elnökségét a feladatok ellátásában;
 • Szerződéseket készít elő;
 • Szervezi és koordinálja az Egyesület rendezvényeit;
 • Felhatalmazás esetén helyettesíti az elnököt.

 

6. Az Egyesület gazdasági felelőse

 • Rendszeresen és tevékenyen vesz részt az Egyesület irányításában, feladatainak meghatározásában és megvalósításában;
 • Jogosult az Egyesület működését figyelemmel kísérni, észrevételeit, javaslatait az Elnökség elé terjeszteni;
 • Az Egyesület könyvvezetését végzi, illetve arról gondoskodik;
 • Felhatalmazás esetén helyettesíti az elnököt.

 

7. Vezető tisztségviselői megbízás megszűnik:

 • határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 • megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 • visszahívással;
 • lemondással;
 • a vezető tisztségviselő halálával;
 • a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 • a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Az Egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez vagy Közgyűléséhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

C/ A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A Közgyűlés a tagok sorából 4 évi időtartamra 2 főből álló Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság elnökből és egy tagból áll, testületként működik. Üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja a Bizottság elnökének meghívása alapján. A Felügyelő Bizottság tagjai a Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni, az Egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A Felügyelő Bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre, és a tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelő Bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Egyesület vezető tisztségviselőjéhez intézi.

1. A Felügyelő Bizottság feladat és hatásköre, jogosítványai

A Felügyelő Bizottság az Egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi az Egyesület ügyvezetését, működését és gazdálkodását, amelynek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, az Egyesület számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe és irataiba betekinthet, szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

Az Felügyelő Bizottság – elnöke útján – köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelőn a Közgyűlést vagy az Elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé. Ugyanígy köteles eljárni a Bizottság akkor is, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A Felügyelő Bizottság indítványára a Közgyűlést, illetve az Elnökségi ülést az indítvány megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. Amennyiben a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül az Elnökség, vagy a Közgyűlés összehívása nem történik meg, úgy mindezek összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha a fenti eljárás nem vezet eredményre, illetve az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A Felügyelő Bizottság elnöke, illetve az általa megbízott tagja a Közgyűlés és az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

A Közgyűlés elé terjesztés előtt véleményezi a tagok vagy az alapítók Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseit, az Egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismerteti.

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha mindkét tagja jelen van, döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévők szótöbbségével hozza. Szavazat azonosság esetén az elnök szavazata döntő.
A Felügyelő Bizottság elnöke tevékenységének tapasztalatairól köteles évente beszámolni a Közgyűlésnek. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a fenti Alapszabályi előírások keretein belül maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek.

IV. AZ EGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI, A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGŰK

Az Egyesület vezető tisztségviselői, az Elnökség (elnök, elnökségi tag, gazdasági felelős).

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet vezető tisztségviselő az:

 • akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
 • akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy;
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt:

 • amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki;
 • amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel;
 • amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki;
 • amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Az Egyesület felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság (elnök és 1 fő tag). A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem választható, s nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, az a személy, aki:

 • a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az Egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be);
 • az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll – ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
 • az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást, illetve;
 • az előző felsorolásban meghatározott személyek hozzátartozója, továbbá;
 • akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.

V. A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB SZABÁLYOK

Az Egyesület nyilvántartásba bejegyzett adatai – ideértve a törölt adatokat is – nyilvánosak. A nyilvántartás közhiteles, az Egyesület jóhiszemű személyekkel szemben nem hivatkozhat arra, hogy valamely általa bejelentett nyilvántartott adat nem felel meg a valóságnak. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a nyilvántartásban bízva, ellenérték fejében szerez jogot. A nyilvántartásba bárki betekinthet, a nyilvántartott adatról feljegyzést készíthet, valamint hiteles másolatot vagy kivonatot kérhet.

Az Egyesület bírósághoz benyújtott iratai – ideértve a még el nem bírált kérelmet és mellékleteit is – nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti, és azokról feljegyzést készíthet. Az Egyesület alakuló ülésének jelenléti íve, a tagok személyére vonatkozó adatok, valamint az Egyesület tagnyilvántartása nem nyilvános. Az Ectv. alapján kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók és azokból, személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai adatok szolgáltathatók.

Az Egyesület Közgyűlésének és Elnökségének döntéseiről vezetett Határozatok Nyilvántartása a testületi ülések jegyzőkönyveivel együtt, valamint az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett egyéb iratok a tagok által, az ellenőrzésre jogosult szervek által, és az érdekeltség igazolása mellett bárki által megtekinthetők az Egyesület elnökénél. Az Egyesület beszámolójába, és közhasznúsági mellékletébe ugyanilyen módon bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. Az iratok megtekintésére vonatkozó igényt az elnöknél kell bejelenteni, aki 15 napon belüli időben köteles azt biztosítani az Egyesület székhelyén.

Az Egyesület működéséről és szolgáltatásairól az Egyesület honlapjáról (www.honvedarrabonasportegyesulet.hu) bárki értesülhet, és információhoz juthat. Az Egyesület Alapszabályát, beszámolóit, közhasznúsági mellékleteit, és a Határozatok Nyilvántartását szintén ez úton hozza nyilvánosságra.

Az Egyesület több tagból (személyből) álló szerveinek ülései nyilvánosak, mely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

VI. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

Az Egyesület a jelen Alapszabályban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj fizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Ha az Egyesület tagja vagy alapítója korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt az Egyesület jogutód nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért a tag vagy az alapító korlátlanul köteles helytállni.

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az Egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó Egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az Egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az Egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

Az Egyesület gazdálkodását a civil szervezetekre vonatkozó és a civil szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. Az Egyesület a rendelkezésére álló vagyonnal az Elnökség által készített és a Közgyűlés által elfogadott költségvetés szerint gazdálkodik. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy az alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, és a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

Az Egyesület Elnökségének feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése. Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.

1. Az Egyesület pénzügyi forrásai (bevételei)

 • Tagdíjak;
 • Gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
 • Költségvetési támogatás;
 • Az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;
 • Más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
 • Az előző pontok alá nem tartozó bevételek.

Az Egyesület javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Egyesület írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az Egyesület részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

2. Az Egyesület költségei (kiadásai)

 • Alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
 • Gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;
 • Az Egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
 • Az előző pontok alá nem tartozó egyéb költség.

Az Egyesület bevételeit és költségeit (kiadásait) a VI. fejezet 1. és 2. pontok szerinti részletezésben, elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. Az Egyesület működési költségeit (kiadásait), a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásait, továbbá egyéb költségeit az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani. Az Egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe. Az Egyesület működése során az induló tőke (törzsvagyon) a tagok és az alapítók által nem visszakövetelhető, forgalomképtelen, a tagok között nem osztható fel, az azzal való gazdálkodás tilos. Ha valamely évre vonatkozóan megállapítható, hogy az Egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősült, az adóhatóság az Egyesülettel szemben törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez.

Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és kiadásait elkülönítetten, részletezetten kell nyilvántartani, a civil szervezetekre irányadó könyvvezetési szabályok alkalmazásával. Az Egyesület kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.

Az Egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal az Ectv-ben, és egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. Az Egyesület köteles a Közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. Az Egyesület e kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben meghatározott módon tesz eleget azzal, hogy adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni. Ha az Egyesület letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségét elmulasztja, és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget.

Az Egyesület hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg. A beszámoló adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával a bíróság megvizsgálja a közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges feltételek teljesülését. Ha e feltételek nem teljesülnek, a szervezet közhasznú jogállását a bíróság megszünteti, és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli. Az ügyész is indítványozhatja a közhasznú jogállás megszüntetését a bíróságnál, ha a közhasznú szervezet működése és vagyonfelhasználása az Ectv. törvényben, vagy az Alapszabályban foglalt rendelkezéseknek nem felel meg, és ezen az Egyesület az ügyészi felhívás ellenére sem változtat. Ha az Egyesület a megszabott határidőn belül nem, vagy nem az előírásoknak megfelelő tartalommal teljesíti:
beszámolójának letétbe helyezési, valamint közzétételi kötelezettségét, illetve;
az Egyesület letétbe helyezett beszámolója, közhasznúsági melléklete nem felel meg az Ectv. szerinti feltételeknek,
a bíróság megszünteti az Egyesület közhasznú jogállását, és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.
Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

A tagok évente tagdíjat fizetnek, melynek összege 3.600 Ft, azaz Háromezer-hatszáz forint. A tagdíjat az adott évre egy összegben, legkésőbb március 31-ig kell megfizetni a gazdasági felelősnek, aki erről igazolást állít ki. Az új tagoknak az év fennmaradó hónapjaira kell a tagdíjat megfizetni (300 Ft/hó). A fizetés szempontjából minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

VII. AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

Az Egyesület feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, általános törvényességi felügyeletet az Egyesületet nyilvántartó bíróság, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. A törvényességi felügyelet nem irányulhat az Egyesület döntéseinek gazdaságossági, célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára.

Az ügyészség törvényességi ellenőrzési eljárás keretében teljes körű iratbetekintésre jogosult. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

A törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyész ellenőrzi, hogy az Egyesület:

 • belső (önkormányzati) szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak és a létesítő okiratnak;
 • működése, határozatai, a döntéshozó szerv döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak vagy az egyéb belső (önkormányzati) szabályzatoknak.
 • Ha az Egyesület működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel fordulhat a bírósághoz. A bíróság a keresetet megvizsgálja és szükség esetén:
 • megsemmisíti az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat meghozatalát rendeli el;
 • a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a Közgyűlést, vagy határidő tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezi a Közgyűlést, és minderről értesíti az Egyesület Felügyelő Bizottságát, vagy;
 • ha a törvényes működés nem állítható helyre, vagy az előző pont szerinti határidő eredménytelenül telt el, az Egyesületet megszünteti.

Az ügyész az Egyesület szervének törvénysértő határozatának megsemmisítésére a keresetlevelet a határozat meghozatalától számított egy éven belül nyújthatja be.

VIII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

Az Egyesület megszűnik, ha:

 • A Közgyűlés határoz a feloszlásról;
 • A Közgyűlés dönt más egyesülettel való egyesülésről;
 • A bíróság az ügyész keresetére feloszlatja;
 • A bíróság az ügyész keresetére a megszűnését megállapítja.

 

1. Egyesület feloszlása

Ha a Közgyűlés a feloszlást maga mondja ki, akkor a Közgyűlés határoz az Egyesület megmaradó vagyonának sorsáról. Az Egyesületre – a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével – megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait. Az Egyesület bírósági feloszlatása estén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. Az Egyesület bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a Magyar Olimpiai Bizottság igazolja, hogy az Egyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával a Sporttörvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy az Egyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült.

2. Más egyesülettel való egyesülés

Más civil szervezettel való egyesülés esetén a Közgyűlés az Egyesület Elnökségének a Felügyelő Bizottság által véleményezett előterjesztése alapján állapítja meg, hogy az Egyesület tagjai, illetőleg alapítói egyetértenek-e az egyesülés szándékával. Ha a Közgyűlés tagjai az egyesülés szándékával egyetértenek, a Közgyűlés meghatározza a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját, – kötelező könyvvizsgálat esetén – dönt a könyvvizsgáló személyéről és megbízza az Egyesület Elnökségét az egyesülésről szóló döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratok elkészítésével. A tagok, alapítók a részükre tájékoztatásként írásban átadott egyesüléssel kapcsolatos döntések kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban nyilatkozhatnak arról, ha nem kívánnak a jogutód civil szervezet tagjává, alapítójává válni. Ilyen nyilatkozat hiányában úgy kell tekinteni, hogy a tag, alapító a jogutód civil szervezet tagjává, alapítójává kíván válni. Az egyesülés az Egyesülettel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá. Az Egyesületet megillető jogszabályban biztosított jogok és kedvezmények a jogutódot is megilletik, ha a jogszabályban biztosított jogok és kedvezmények megszerzésének feltételei a jogutódnál továbbra is fennállnak. Ha a jogok és kedvezmények megszerzésének az feltétele, a jogutód létrejötte időpontjának megállapítása során az Egyesület létrejötte időpontját, a közhasznú jogállás feltételeinek megítélése során a jogutód létrejöttét megelőző évek vonatkozásában pedig az Egyesület adatait kell figyelembe venni. Ha a bíróság az egyesülés bejegyzését megtagadja, az Egyesület működik tovább. Az egyesüléssel kapcsolatos döntéshozatal során az egyesülni kívánó civil szervezetek összevontan is eljárhatnak, az egyes egyesülő civil szervezetek döntéseit azonban ilyenkor is külön-külön kell meghozni. Az egyesülés során készített egyesülési terv része az Egyesület és a jogutód civil szervezet vagyonmérleg-tervezete, és az egyesülési szerződés.

Az egyesülő civil szervezetek vezető tisztségviselői – ha a civil szervezetek döntéshozó szervei valamennyi civil szervezet esetében az egyesülés mellett foglaltak állást – egymással együttműködve és a döntéshozó szervek döntései alapján elkészítik az egyesülési szerződés tervezetét, amelyben meg kell határozni:

 • az egyesülő civil szervezet típusát, nevét, székhelyét és nyilvántartási számát, a létrejövő (jogutód) civil szervezet nevét és székhelyét;
 • az egyesülés módját (összeolvadás vagy beolvadás);
 • beolvadás esetében az átvevő civil szervezet létesítő okiratában szükséges módosítások tervezetét;
 • összeolvadás esetében az új civil szervezet létesítő okiratának tervezetét;
 • amit az egyesülésben részt vevő civil szervezetek döntéshozó szervei szükségesnek tartanak.

 

Nem egyesülhet más egyesülettel az Egyesület, ha:

 • felszámolás, jogutód nélküli megszüntetési eljárás alatt áll, vagy;
 • ha a büntetőügyben eljáró bíróság vagy ügyész az Egyesületet, arról értesíti, hogy az Egyesülettel szemben a külön törvényben meghatározott büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor.

 

Az Egyesület más Egyesülettel való egyesülését csak akkor határozhatja el, ha az Alapszabály szerinti induló tőkét teljes egészében az Egyesület rendelkezésére bocsátották.

3. Egyesület feloszlatása

A bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja az Egyesületet, ha annak működése vagy tevékenysége:

 • sérti az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdését;
 • bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósít meg, vagy;
 • mások jogainak és szabadságának sérelmével jár;
 • ha a törvényes működés helyreállítása érdekében tett intézkedések nem vezetnek eredményre.

 

4. Egyesület megszűnése

A bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja az Egyesület megszűnését, ha:

 • az határozott időre jött létre, és a meghatározott időtartam eltelt;
 • megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett, megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;
 • tagjainak száma hat hónapon keresztül 10 fő alá csökken, feltéve, hogy az Egyesület nem határozott a megszűnéséről.

 

Az Egyesület – feloszlatása, megszüntetése vagy megszűnésének megállapítása esetén – a nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával szűnik meg.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Alapszabály az Egyesület működésének és szervezeti életének alapdokumentuma. Az Egyesület közhasznú jogállású, önálló jogi személy, amelyet a bíróság nyilvántartásba vételével nyert el. Az Egyesület tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

Jelen Alapszabály érvénytelenségére az Egyesület nyilvántartásba való bejegyzését elrendelő határozat jogerőre emelkedéséig a szerződések érvénytelenségének szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az Egyesület nyilvántartásba való jogerős bejegyzését követően az Alapszabály érvénytelenségére nem lehet hivatkozni a nyilvántartásból való törlés érdekében, hanem a törvényes működés biztosítására szolgáló eszközöket lehet igénybe venni.

Az Egyesület Alapszabályában nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

A tagsági jogviszonyból, továbbá az Egyesületi szervek és a tagok egymás közti jogviszonyából eredő jogvitákat az Egyesület elsősorban közös megegyezéssel igyekszik rendezni. Amennyiben a közös megegyezés nem vezet eredményre, úgy e jogvitákra az Egyesület a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki.

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Egyesület 2014. június 20-i Közgyűlésén a 3/2014 (VI. 20.) számú határozattal elfogadott módosítások alapján hatályos tartalomnak.

Győr, 2014. június 20.

 

Bozsóki Attila
elnök
Sebjánné Mikóczi Erzsébet
hitelesítő
Szabó Zsolt
hitelesítő

 

Alapszabály letöltése