Adatkezelési szabályzat

 

 

 

HONVÉD ARRABONA SPORTEGYESÜLET

 

Bírósági bejegyzés száma: 08-02-0061931

 

9027 GYŐR, Laktanya utca 1.

 

 

 

 

Adatkezelési szabályzat

Hatályos 2018. november 22. napjától

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalom

I.      Adatkezelő adatai 3

II.     Fogalom-meghatározások. 3

III.        Szabályzat célja és hatálya. 4

IV.        Civil szervezet  által végzett adatkezelés esetei 4

IV/A. [Ügyfelekkel kapcsolatban végzett adatkezelés] 5

IV/B. [A munkaerőfelvétel során végzett adatkezelés] 7

IV/C. [A Civil szervezet vezető tisztségviselői, munkavállalói és a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek adatainak kezelése] 8

IV/D. [Kamera segítségével gyűjtött adatok kezelése] 12

IV/E. [Webshop ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelés] 13

IV/F. [Online látogatókkal kapcsolatos adatkezelés] 13

V.     A személyes adatok jogosultjainak jogai 15

V/A. [Helyesbítéshez való jog] 16

V/B. [Elfeledtetéshez való jog] 16

V/C. [Adatkezelés korlátozásához való jog] 16

V/D. [Adathordozhatósághoz való jog] 17

V/E. [Tiltakozáshoz való jog] 17

VI.        Az Adatkezelési felelős. 18

VII.       Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje. 19

VIII.      Adatok továbbításának rendje. 20

IX.        Adatvédelmi incidens esetén követendő protokoll 21

X.     Jogorvoslat 24

XI.        Záró rendelkezések. 24

1. számú melléklet – Adatkezelési Tájékoztató (ügyfél) 26

2. számú melléklet – Ügyfél hozzájáruló nyilatkozata. 29

3. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató (Munkaerő-felvétel) 31

4. számú melléklet – Hozzájáruló nyilatkozat (Munkaerő-felvétel) 34

5. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató (Alkalmazottak) 35

6. számú melléklet – Hozzájáruló nyilatkozat (Alkalmazottak) 38

7. számú melléklet – Kamerarendszer 40

8. számú melléklet – Helyesbítés iránti kérelem.. 41

9. számú melléklet – Törlési kérelem.. 43

10. számú melléklet – Adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelem.. 45

11. számú melléklet – Adathordozásra vonatkozó kérelem.. 46

12. számú melléklet – Tiltakozás. 47

13. számú melléklet – Adatkezelési Nyilvántartás. 48

14. számú melléklet – Adattovábbítási nyilvántartás. 52

15. számú melléklet – Nyilvántartás adatvédelmi incidensekről 54

16. számú melléklet – Tájékoztatás adatvédelmi incidensről 57

17. számú melléklet – Jelentés adatvédelmi incidensről 58

 

 


 

,,A Honvéd Arrabona Sportegyesület (a továbbiakban: HASE)taggyűlése

 

az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR),

 

a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint

 

a Honvéd Arrabona Sportegyesülettel kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek, illetve munkavállalóink, továbbá egyéb személyek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából

 

a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és Civil szervezetünk adatvédelem iránti elkötelezettsége, ezzel együtt ügyfeleink és üzleti partnereink irányába fennálló bizalom fenntartása érdekében

 

AZ ALÁBBI SZABÁLYZATOT ALKOTJA:

 

 

I.              Adatkezelő adatai

Adatkezelő cégneve: HONVÉD ARRABONA SPORTEGYEÜLET

Adatkezelő székhelye: 9027 Győr, Laktanya utca 1.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 08-02-0061931

Adatkezelő adószáma: 18985249-1-08

Adatkezelő telefonszáma: 0696-622-766, +3630-815-0325

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: honved.arrabona.se.2006@gmail.com

 

II.            Fogalom-meghatározások

A jelen Szabályzat alkalmazásában:

1.     adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, lekérdezés, felhasználás, továbbítás, törlés), amelyet a Civil szervezet üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végez;

2.     adatkezelő: a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben a Civil szervezet;

3.     adatvédelmi incidens: a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott körülmény;

4.     Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

5.     személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, amelynek eredményeként a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, így név, személyazonosításra alkalmas igazolvány adatai, helyadatok alapján egyedileg beazonosítható;

6.     ügyfél: a Civil szervezettel üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végzett tevékenységére vonatkozóan kötelmi jogviszonyt létesítő természetes személy;

7.     adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8.     adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

9.     adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

10.   hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

III.           Szabályzat célja és hatálya

11.   A jelen Szabályzat célja, hogy a Civil szervezet valamennyi vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója, illetve a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy tevékenysége során megtartsa az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket. A Civil szervezet vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a Civil szervezettel  foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek a Civil szervezettel   kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek és egyéb természetes személyek személyes adatainak kezelése alkalmával kötelesek a GDPR, az Infotörvény, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek mindenek felett álló megtartására.

 

12.   A Civil szervezet a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1) bekezdés):

a)      jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;

b)      célhoz kötöttség;

c)      adattakarékosság;

d)      pontosság;

e)      korlátozott tárolhatóság;

f)       integritás és bizalmas jelleg;

g)      elszámoltathatóság.

 

13.   A Civil szervezet a beépített és alapértelmezett adatvédelem kívánalmának megfelelően valamennyi adatkezelési tevékenysége során az adatvédelem elveit, illetve az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeket megtartva jár el az elszámoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

IV.           HASE által végzett adatkezelések

14.   A Civil szervezet által végzett valamennyi adatkezelés adatvédelem hatálya alá tartozik. A Civil szervezet személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha arra jogcímmel rendelkezik.

 

15.   A Civil szervezet személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok megismerését, gyűjtését vagy felhasználását csak abban az esetben jogosult végezni (akkor rendelkezik jogcímmel),

a)     ha ahhoz a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását adta a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő megismeréséhez és kezeléséhez;

b)    amennyiben az adatkezelés a Civil szervezetre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

c)     az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a személyes adatok jogosultja az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a személyes adatok jogosultjának kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

d)    amennyiben az adatkezelés a személyes adat jogosultjának vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének védelme miatt szükséges, illetve a Civil szervezet (vagy egy harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha a Civil szervezet szemben elsőbbséget élveznek a személyes adat jogosultjának olyan érdekei és alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

 

16.   A Civil szervezet adatkezelési tevékenysége során adatfeldolgozót igénybe vehet.

 

IV/A. [Ügyfelekkel kapcsolatban végzett adatkezelés]

17.   A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja:

a)     a Civil szervezet és a személyes adat jogosultja közötti, a Civil szervezet üzletszerű gazdasági tevékenységével összefüggésben kötelmi jogviszony (pl. megbízási szerződés, adásvételi szerződés) létrehozása, fenntartása, e kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlása (pl. ellenérték követelése) és kötelezettségek teljesítése (pl. szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése);

b)    a Civil szervezet ügyféllel kapcsolatos jogos érdekének érvényesítése és védelme; továbbá

c)     a Civil szervezet a kötelmi jogviszonnyal kapcsolatban – esetlegesen – terhelő jogi kötelezettség teljesítése.

 

18.   A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulás megadásától kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnését követő 5 év. Minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2017. évi LIII. törvény) 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 év.

 

19.   A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet.

 

20.   A jelen alfejezet szerinti adatkezelés csak abban az esetben jogszerű, ha ahhoz a Civil szervezet megfelelő jogcímmel rendelkezik. Amennyiben ez a jogcím a hozzájáruláson alapuló adatkezelés (15. a) pont), úgy az adatkezelés jogszerűségének feltétele, hogy a Civil szervezet a jelen alfejezetben meghatározott rendelkezések figyelembevételével jár el. Az ügyfél a hozzájáruló nyilatkozat megtételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Civil szervezet az ügyfél – kötelmi jogviszony létesítéséhez szükséges és elengedhetetlen – személyes adatait tartalmazó okmányról, illetve egyéb iratról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen, és a személyes adatok megőrzését e másolat megőrzésén keresztül teljesítse. A Civil szervezet az így készült másolatot az ügyfélre vonatkozó egyéb iratokkal együtt olyan helyen köteles megőrizni, ahol azokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá.

 

 

 

21.   A Civil szervezet az ügyfél – hozzájáruláson alapuló adatkezelés keretében –  alábbi adatainak megismerésére és kezelésére jogosult:

a)     a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogosultja személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványának, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának adattartalmát;

b)    a szerződéses jogviszony jellegétől függően a személyes adat jogosultjának bankszámlaszáma, illetve bankszámláját vezető pénzintézet neve, amennyiben azt a szerződés tartalmazza;

c)     személyes adat jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe);

d)    jogi személy fél esetén a jogi személy képviseletére jogosult természetes személy családi és utóneve; tisztsége; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve; állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe.

 

22.   A hozzájáruláson alapuló adatkezelés során a személyes adat jogosultját (ügyfelet) a Civil szervezet a személyes adat jogosultjával létrehozandó kötelmi jogviszony létesítését megelőzően – az ügyféllel való első kapcsolatfelvétellel egyidőben – köteles tájékoztatni

a)     a Civil szervezet, illetve a Civil szervezet képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;

b)    arról, hogy a kötelmi jogviszony csak abban az esetben jöhet létre, ha az ahhoz szükséges személyes adatainak Társaság általi ismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul, illetve e hozzájárulás visszavonhatóságáról;

c)     az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről;

d)    a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról;

e)     a személyes adat tárolásának tervezett idejéről;

f)      a személyes adat jogosultját megillető jogokról;

g)    a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről.

A tájékoztatást a Civil szervezet az 1. sz. melléklet felhasználásával és a személyes adat jogosultjának történő megküldésével, illetve részére történő hozzáférhetővé tétellel köteles teljesíteni.

 

23.   A Civil szervezet a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni az ügyfélnek. A tájékoztatás megadása mellett a Civil szervezet köteles a jelen Szabályzatot az ügyfél részére hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában ügyfél elektronikus kézbesítési címére megküldeni.

 

24.   A személyes adat jogosulja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy a Civil szervezettel kíván-e kötelmi jogviszonyt létrehozni. Az ügyfél hozzájárulása akkor jogszerű, ha az

a)     önkéntes;

b)    konkrét adatkezelésre (meghatározott – egy vagy több – kötelmi jogviszonnyal kapcsolatban) vonatkozik;

c)     megfelelő tájékoztatáson alapul; és

d)    egyértelmű akaratnyilatkozat.

 

25.   A személyes adat jogosultjának hozzájárulásán alapuló adatkezelés feltétele, hogy a személyes adat jogosultja a személyes adatok kezeléséhez a Civil szervezettel létrejövő jogviszonyát megelőzően a Civil szervezet adatkezelési tájékoztatóját, a Civil szervezet adatkezelésének célját, illetve az adatkezelés tényét, valamint a megismerni és kezelni kívánt adatok körét elismerje és az adatkezeléshez hozzájáruljon a Civil szervezet számára a jelen Szabályzat 2. sz. melléklet tartalmával megegyező nyilatkozat aláírásával.

 

26.   A Civil szervezet szerződéses kapcsolat esetén jogosult az ügyfél, mint a személyes adatok jogosulja hozzájáruló nyilatkozatát a Civil szervezet és az ügyfél között kötendő szerződés rendelkezései között megfogalmazni. Az ilyen rendelkezést tartalmazó szerződés aláírásával az ügyfél egyben személyes adatai Civil szervezet általi megismerésére és kezelése vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát is megteszi.

 

27.   Az ügyfél hozzájáruló nyilatkozatában köteles megjegyezni, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés mellett kifejezetten megértette a Civil szervezet arra vonatkozó tájékoztatását, hogy adatkezelésre a Civil szervezet az ügyféllel kapcsolatban egyéb jogcímen is jogosult lehet.

 

28.   Amennyiben a személyes adatok jogosultja a személyes adatai kezeléséhez nem járul hozzá, vagy megtagadja az 2. sz. melléklet tartalmával megegyező tartalmú nyilatkozat aláírását, úgy a Civil szervezet kötelmi jogviszonyt az érintett természetes személlyel nem létesíthet. A személyes adat jogosultja hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásával a Civil szervezet köteles a személyes adatkezeléshez mint előfeltételhez kapcsolódó kötelmi jogviszony megszüntetésére.

 

29.   A Civil szervezet köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosultjával kötelmi jogviszonya bármely okból megszűnt, kivéve, amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult vagy amennyiben a személyes adatok megőrzését a Civil szervezet számára jogszabály (pl. adójogi jogviszony) írja elő.

 

IV/B. [A munkaerő-felvétel során végzett adatkezelés]

30.   A Civil szervezet munkaerő-felvétel során jogosult megismerni a Civil szervezet által meghirdetett pozícióra jelentkező természetes személy pályázati anyagában megadott személyes adatait, amelyet közvetlenül vagy közvetve juttat el a Civil szervezethez. A jelentkező köteles erre vonatkozó hozzájárulását a jelen Szabályzat 4. sz. melléklet tartalmával megegyező nyilatkozat útján megtenni. A jelentkező hozzájárulása akkor tekinthető jogszerűnek, ha

a)     az önkéntes;

b)    pályázatának elbírálására vonatkozik;

c)     megfelelő tájékoztatáson alapul;

d)    egyértelmű akaratnyilatkozat.

 

A Civil szervezet a munkaerő-felvételre jelentkező által tett hozzájárulási nyilatkozatot minden esetben jogszerűnek tekinti. A hozzájárulási nyilatkozat esetleges jogellenességét az érintett bizonyítja.

 

31.   A Civil szervezet a munkaerő-felvétel céljából közzétett hirdetésben jogosult megjelölni, hogy a meghirdetett pozícióra jelentkező személy a jelentkezés tényével tudomásul veszi azt, hogy a pályázati anyagában megjelölt személyes adatai vonatkozásában a Civil szervezet adatkezelést hajt végre, illetve hogy a pályázati anyagi megküldésével az érintett kifejezetten hozzájárul e személyes adatai Civil szervezet általi megismeréséhez és kezeléséhez. A Civil szervezet a jelentkező által megküldött pályázati anyag T Civil szervezethez történő beérkezését követően köteles tájékoztatni a jelentkezőt a Civil szervezet jelentkezővel kapcsolatos adatkezeléséről (a jelen Szabályzat 3. sz. mellékletét képező tájékoztatás révén), és – amennyiben hozzájáruló nyilatkozatot még nem tett – arról, hogy hozzájáruló nyilatkozatát milyen formában teheti meg. A hozzájáruló nyilatkozat megtételét megelőzően a Civil szervezet a pályázati anyagban megjelölt személyes adatok megismerésére nem jogosult. A Civil szervezet kapcsolatfelvételt célzó email üzenetében köteles felhívni az érintett figyelmét arra, hogy a megküldött pályázati anyagában megjelölt személyes adatai vonatkozásában a Civil szervezet adatkezelést hajt végre, illetve hogy az emailre adott – ilyen tartalmú – válaszával vagy olvasási visszaigazolásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Civil szervezet ág e személyes adatait megismerje és kezelje.

 

32.   A Civil szervezet a jelentkező pályázati anyagában meghatározott személyes adatokat kizárólag a munkaerő-felvétel céljából, a jelentkező alkalmasságának megállapítása érdekében ismerheti meg és kezelheti. Amennyiben az adott jelentkező vonatkozásában a munkaerő-felvétel sikertelen vagy a Civil szervezet által tett ajánlatot a jelentkező elutasítja, úgy a Civil szervezet – a hozzájárulási nyilatkozatot és annak adattartalmát leszámítva – a jelentkező valamennyi általa kezelt személyes adatát késedelem nélkül törölni köteles és erről előzetes köteles tájékoztatni a jelentkezőt. Ilyen esetben a Civil szervezet a hozzájárulási nyilatkozatot jogos érdekének védelme és érvényesítése érdekében az általános elévülési idő leteltéig megőrzi. Amennyiben a munkaerő-felvétel sikeres, úgy a jelentkező által megadott azon adatok, amelyeket a munkáltató jogcím birtokában kezelhet, a munkavállalóról kezelt személyes adatok részét képezik azzal, hogy annak kezeléséhez a leendő munkavállaló – a munkaszerződés aláírását megelőzően – köteles hozzájárulni.

 

33.   A Civil szervezet a jelentkezőről – a pályázati anyagában megadott személyes adatokon túl – egyéb forrásból személyes adatot nem szerezhet be és nem teheti a munkaerő-felvétel alkalmával szűrési feltételek részévé, kivéve, amennyiben a Civil szervezet jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges körben a jelentkező közösségi médiaprofiljának vizsgálata során olyan adat válik a Civil szervezet g számára hozzáférhetővé, amely a jelentkező pályázati anyagából hiányzik és az adott munkakör betöltése szempontjából releváns.

 

IV/C. [A Civil szervezet vezető tisztségviselői, munkavállalói és a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek adatainak kezelése]

34.   A Civil szervezet jogosult kezelni a Civil szervezet vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, valamint a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek személyes adatait amennyiben:

a)     az adott személyes adat kezeléséhez a személyes adat jogosultja hozzájárult (pl. munkaerő-felvétel során megadott adatok további kezeléséhez való hozzájárulás, munkavállaló bankszámlaszáma a munkabér utalása céljából, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata);

b)    az szerződés teljesítéséhez szükséges (pl. nyilvántartások vezetése);

c)     az jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (pl. adózási kötelezettség teljesítése);

d)    az a Civil szervezet (vagy a munkavállaló) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

35.   A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja: a Civil szervezet vezető tisztségviselői feladatok ellátására irányuló jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létrehozása, fenntartása, e jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek (pl. adóelőleg megfizetése) teljesítése, jogviszony megszüntetése.

 

36.   A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama:

a)     jogszabályi kötelezettségként meghatározott adatkezelés esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam;

b)    a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat aláírásától kezdődően a jogviszony megszűnését követő 5 évig;

c)     minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 évig.

 

37.   A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet. Az érintett a hozzájáruló nyilatkozat megtételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Civil szervezet az érintett – vezető tisztségviselő jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítéséhez, illetve fenntartásához, megszüntetéséhez szükséges és elengedhetetlen – személyes adatait tartalmazó okmányról, illetve egyéb iratról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen, és a személyes adatok megőrzését e másolat megérzésén keresztül teljesítse. A Civil szervezet az így készült másolatot az érintettre vonatkozó egyéb iratokkal együtt olyan helyen köteles megőrizni, ahol azokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá.

 

38.   A jelen alfejezet szerinti adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:

a)     az érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, lakcíme, illetve ennek hiányában tartózkodási címe, személyazonosító száma, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jele, továbbá mindazon adatok, amelyeket – az érintett hozzájárulását nem igénylő módon jogszabályi kötelezettség teljesítéseként – a munkáltató Civil szervezet  megismerni és kezelni köteles, így különösen, de nem kizárólagosan a vezető tisztségviselő(k), munkavállalók vagy foglalkoztatottak személyi nyilvántartása, munkaidő nyilvántartása, szabadság nyilvántartása, bérnyilvántartás, utazási költségtérítés nyilvántartás, munkavédelmi oktatás nyilvántartás, egészségügyi alkalmassági nyilvántartás részét képező személyes adatok;

b)    az érintett bankszámlájának száma, illetve a bankszámlát vezető pénzintézet neve, amennyiben a személyes adat jogosultja a munkabérét (egyéb ellenszolgáltatást) átutalás útján kéri megfizetni, a végzettséget igazoló bizonyítvány másolata és a vonatkozó személyes adat megismeréséhez kifejezett hozzájárulását adta;

c)     amely egyébként a szerződés teljesítéséhez vagy a Civil szervezet (illetve a foglalkoztatott) jogos érdekében (pl. tulajdonvédelem, kárfelelősség) érvényesítéséhez szükséges.

 

39.   A Civil szervezettel vezetői tisztségviselői jogviszonyban, munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb természetes személyek kötelesek a Civil szervezet által – e jogviszonyuk létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez feltétlenül szükséges – személyes adataik kezeléséhez e jogviszony létrejöttét megelőzően hozzájárulni a jelen Szabályzat 6. sz. mellékletét képező nyilatkozat aláírásával.

 

A Civil szervezet a 6. sz. mellékletben foglalt hozzájáruló nyilatkozat aláírását megelőzően köteles a személyes adat jogosultját tájékoztatni

a)      a Civil szervezet, illetve a Civil szervezet képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;

b)      arról, hogy a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony csak abban az esetben jöhet létre, ha az ahhoz szükséges személyes adatainak Civil szervezet általi ismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul;

c)      az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről;

d)      a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról;

e)      a személyes adat tárolásának tervezett idejéről;

f)       a személyes adat jogosultját megillető jogokról;

g)      a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről.

A Civil szervezet a tájékoztatást az 5. sz. melléklet megfelelő alkalmazásával köteles teljesíteni.

 

40.   A Civil szervezet a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni. A tájékoztatás megadása mellett a Civil szervezet köteles a jelen Szabályzatot az vezető tisztségviselő, munkavállaló, Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy részére mindenkor hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában a személyes adat jogosulja elektronikus kézbesítési címére megküldeni.

 

41.   A személyes adat jogosulja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy a Civil szervezettel kíván-e vezető tisztségviselői jogviszonyt, munkaviszonyt vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyt létrehozni. A személyes adat jogosultjának hozzájárulása akkor jogszerű, ha az

a)     önkéntes;

b)    a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítésére, fenntartására, e jogviszonyokból eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, jogviszony megszüntetésére vonatkozik.

c)     megfelelő tájékoztatáson alapul; és

d)    egyértelmű akaratnyilatkozat.

 

42.   A Civil szervezet köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosultjával szemben a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony bármely okból megszűnt, és az adatkezelés határideje letelt, kivéve, amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult, vagy a személyes adatok megőrzését a Civil szervezet  számára jogszabály (pl. adójogi jogviszony) írja elő, továbbá amennyiben annak kezelésére a Civil szervezet jogos érdekének érvényesítése érdekében szükség van. Amennyiben a vezető tisztségviselő, munkavállaló vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy foglalkoztatásra irányuló szerződése versenytilalmi klauzulát tartalmazott, úgy e jogviszony megszűnését követően – a versenytilalmi klauzulában meghatározott időtartamra – a Civil szervezet jogosult követni a személyes adat jogosultjának közösségi médiafelületét (így különösen Linkedin profilját) annak megállapítása érdekében, hogy a klauzulában meghatározott követelményeket az érintett megtartja-e. Amennyiben az érintett versenytilalmi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Civil szervezet  az e pontban meghatározott módon erre vonatkozóan megismert adatok felhasználására jogos érdekében érvényesítése céljából jogosult. Az adatok ilyen felhasználásához az érintett a jelen Szabályzat megismerésével és a 39. pontban megtett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

 

43.   A Civil szervezet – az előző pontban meghatározottakon kívül – nem jogosult a vezető tisztségviselő, munkavállaló, vagy a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy közösségi médiafelületeinek ellenőrzésére, illetve ilyen úton az érintettről adatok gyűjtésére. A Civil szervezet az érintett kizárólagos kezelésében lévő, magáncélból használt közösségi médiafelületének Társaság érdekében történő felhasználását nem teheti kötelezővé (pl. ügyfélkör bővítése ismerősök útján).

 

44.   A 39. pontban meghatározott hozzájáruló nyilatkozatnak ki kell terjednie a Civil szervezet tulajdonában álló, a vezető tisztségviselő, munkavállaló, a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy által munkavégzése során használt számítógépek, telefonok, gépjárművek és egyéb eszközök, továbbá programok és alkalmazások (a továbbiakban: Eszközök) által naplózott adatokra is. Az Eszközök által végzett naplózás adatkezelésnek minősül, amennyiben a naplózott adat valamely vezető tisztségviselőre, munkavállalóra vagy a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyre vonatkozó magán- és családi életének részét képező személyes adatnak minősül. Az ilyen adatkezelés csak abban az esetben jogszerű, ha az adatkezeléshez a személyes adat jogosultja – a 39-41. pontok rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – hozzájárult. Hozzájárulás hiányában is jogszerű az olyan naplózott adatok kezelése, amelyek a vezető tisztségviselői jogviszonyból, munkaviszonyból vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítése keretében keletkeztek és e jogviszonyra vonatkoznak. Ez utóbbi esetekben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogos érdek érvényesítése vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése. /VAGY/ A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek, valamint a Civil szervezet érdekeinek figyelembevétele és a Civil szervezet által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység fenntartása érdekében a Civil szervezet vezető tisztségviselői, munkavállalói és a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek az Eszközökön kizárólag a Civil szervezet üzletszerű gazdasági tevékenységével összefüggő, munkaköri kötelezettség keretébe tartozó tevékenységet végezhetnek. Erre tekintettel e személyek tudomásul veszik, hogy az Eszközök által végzett naplózás, így a Civil szervezet g ilyen adatkezelése akkor is jogszerű, amennyiben az Eszköz olyan adatot naplóz, amely valamely vezető tisztségviselő, munkavállaló vagy a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy magán- és családi életének részét; az érintettek 39. pont szerinti nyilatkozatukkal ehhez kifejezetten hozzájárulnak. Annak megelőzése érdekében, hogy a tilalom ellenére a Civil szervezet vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, illetve a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyeknek olyan adatait kezelje a Civil szervezet, amely a családi és magánélet része, a Civil szervezet jogosult egyes weboldalak elérését, illetve szolgáltatások igénybevételét korlátozni az Eszközökön. Az ilyen korlátozást megfelelő időben és az érintettek körében tett megfelelő tájékoztatást követően jogosult végrehajtani. Az Eszközök magáncélú felhasználásának korlátozása körében a Társaság elrendelheti pl. a közösségi médiafelületek elérésének tiltását.

 

45.   A Civil szervezet az otthoni és távmunka során az Eszköz, valamint a magáneszköz munkahelyi célú felhasználása esetén ezen eszköz által naplózott és az eszköz felhasználó vezető tisztségviselőhöz, munkavállalóhoz, vagy a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyhez kötődő adat megismerésére azzal a feltétellel, hogy az arányosság követelményét megtartva a Civil szervezet az eszközökön tárolt magáncélú adatokat nem ismeri meg és az adatkezelése a személyes adat jogosultjának családi és magánéletét nem érinti.

 

46.   A Civil szervezet a vezető tisztségviselőnek, munkavállalónak, valamint a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személynek szóló tájékoztatásában köteles felhívni az érintett figyelmét arra, hogy – amennyiben a Civil szervezet ilyennel rendelkezik – a Civil szervezet által használatra átadott olyan Eszköz, amely – munkaidőn kívül is – helyadatot rögzítik (pl. okostelefon, gépjármű), helyadatának megismeréséhez a Civil szervezet kizárólag abból a célból jogosult, hogy az Eszköz helyét ellenőrizze vagyonvédelmi célból. Az ilyen adatkezelés munkaidőn kívül nem irányulhat arra, hogy a Civil szervezet a vezető tisztségviselő, munkavállaló, vagy a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy (feltételezett) tartózkodási helyadatát megismerje. A Civil szervezet g – amennyiben erre az adott Eszköz lehetőséget ad – köteles biztosítani, hogy munkaidőn kívül a használatra átadott Eszköz magáncélú felhasználása alkalmával az érintett az Eszköz helyadat szolgáltatását kikapcsolhassa.

 

IV/D. [Kamera segítségével gyűjtött adatok kezelése]

47.   A Civil szervezet tulajdonában álló, illetve használatában lévő ingatlanok és ingóságok védelme érdekében székhelyét, telephelyein és fióktelepein biztonsági kamerarendszert (a továbbiakban: biztonsági kamerarendszer) működtet, amely kizárólag magánterületen megtörtént eseményeket mozgóképi formában figyel meg folyamatosan. A Civil szervezet által végzett ilyen adatkezelés kizárólagos célja a Társaság jogos érdekeinek védelme (vagyonvédelem), és semmilyen formában nem irányul ettől eltérő célra, így különösen arra, hogy a kamera által rögzített személyek helyadatait, vagy általuk végzett – nem jogellenes – tevékenységeket a Társaság a továbbiakban e személyekkel kapcsolatban felhasználja.

 

48.   A Civil szervezet a biztonsági kamerarendszer segítségével történő megfigyelésre, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan az érintettek figyelmét tájékoztatást tartalmazó tábla (a továbbiakban: figyelmeztetés) elhelyezésével hívja fel. A Civil szervezet a figyelmeztetést olyan jól látható helyeken és olyan méretben helyezi ki, hogy az érintett még a biztonsági kamerarendszer megfigyelési területére történő belépést megelőzően tudomásul vehesse a megfigyelés és esetleges adatkezelés tényét, illetve döntést tudjon hozni arra vonatkozóan, hogy a figyelmeztetés ellenére a biztonsági kamerarendszer megfigyelési területére be kíván-e lépni vagy sem. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére az érintett a biztonsági kamerarendszer megfigyelési területére belép, úgy e cselekedete – biztonsági kamerarendszer által rögzíthető esetleges – személyes adatai Civil szervezet általi megismeréséhez, rögzítéséhez és kezeléséhez történő hozzájárulásnak minősül.

 

49.   A Civil szervezet által alkalmazott kamerarendszer tagjait, státuszukat, az egyes kamerák által megfigyelt területet a jelen Szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza. Ez a melléklet tartalmazza továbbá annak a ténynek a rögzítését is, hogy az egyes kamerák az élőkép közvetítésén túl adatrögzítést is végrehajtanak-e vagy sem.

 

50.   A kamera segítségével történő megfigyelésről, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelésről a Civil szervezet ügyfeleit, a Civil szervezet által meghirdetett pozícióra jelentkezőket, a Civil szervezet vezető tisztségviselőit, munkavállalóit, a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeket a jogviszony létrejöttét megelőzően, vagy – amennyiben a kamerarendszer kihelyezése időben ezt követően történt – a kamerarendszer használatba vételét megelőzően tájékoztatja a 22. 31. és 39. pontokban meghatározott tájékoztatások részeként vagy azzal megegyezően.

 

51.   Minden egyéb olyan személy vonatkozásában, akik nem a Civil szervezet g ügyfelei, nem a Civil szervezet által meghirdetett pozícióra jelentkeznek, illetve nem a Civil szervezet vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy a Civil szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek a Civil szervezet e személy kérésére a kamerarendszer segítségével végzett adatkezelésre vonatkozóan tájékoztatást nyújt, és biztosítja, hogy az érintett az V. fejezetben meghatározott jogait gyakorolhassa, illetve a jelen Szabályzatot a Civil szervezet székhelyén vagy [www.honvedarrabonasportegyesulet.hu] honlapján megtekinthesse. Amennyiben az ilyen személy a Civil szervezet a kamerarendszer által végzett megfigyelésre, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelésre felhívó piktogramot és tömör szöveges tájékoztatása ellenére olyan területen tartózkodik, vagy egyébként olyan cselekményt végez, amelyet a kamera rögzít, a Civil szervezet akként tekinti, hogy az adatkeléshez szükséges tájékoztatást ráutaló magatartással megértette.

 

52.   A Civil szervezet a kamera segítségével rögzített mozgóképi anyagot annak rögzítésétől számítva 10 évig jogosult tárolni és kezelni.

 

IV/E. [Webshop ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelés]

53.   [***]

 

IV/F. [Online látogatókkal kapcsolatos adatkezelés]

54.   A Civil szervezet a [www.honvedarrabonasportegyesulet.hu] honlap használatával, illetve e honlapon keresztül a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel jogosult – az érintett önkéntesen, előzetesen meghatározott és konkrét adatkezelés (hírlevélszolgáltatás, illetve felhasználó előzmények rögzítése a felhasználó élmény növelése érdekében) céljából történő adatkezeléshez való hozzájárulásával – kezelni a honlapot látogató személyek (jelen alfejezetben a továbbiakban: Felhasználó) egyes személyes adatait.

 

55.   A Civil szervezet kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásával jogosult a honlapon keresztül megadott személyes adatainak hírlevél szolgáltatás, mint közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználására. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából a Társaság felhasználja, úgy az ilyen adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.

 

56.   A Felhasználó a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét a honlap „Feliratkozás hírlevélre” című parancsának aktiválásával, valamint igényelt személyes adatok megadásával jogosult jelezni. A Civil szervezet által a hírlevélszolgáltatás igénybevételére vonatkozóan igényelt személyes adatok a következők:

a)     a Felhasználó családi és utóneve;

b)    a Felhasználó kezelésében álló elektronikus levelezési (email) cím.

 

57.   A Felhasználó hozzájárulása akkor jogszerű, ha az

a)     önkéntes;

b)    a hírlevélszolgáltatás igénybevételére vonatkozik.

c)     megfelelő tájékoztatáson alapul; és

d)    egyértelmű akaratnyilatkozat.

 

58.   A Civil szervezet a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény leadását megelőzően köteles tájékoztatni a Felhasználót a jelen alfejezetben meghatározott és a Felhasználóval kapcsolatos adatkezelés rendjéről. A Felhasználó a tájékoztatás megadását köteles elismerni az elektronikus felületen történő – a jelen alfejezet értelmében végzett adatkezeléssel történő hozzájárulását tartalmú – nyilatkozat megtételével. A nyilatkozat megtételét az elektronikus felületen elhelyezett jelölőnégyzetben elhelyezett jelzés igazolja, és amely jelzés megtétele a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény Civil szervezet részére történő megküldésének.

 

59.   A Civil szervezet fenntartja a jogot arra, hogy a hírlevél szolgáltatást adott Felhasználó vonatkozásában bármikor megszüntesse, amennyiben azt észleli, hogy a hírlevél szolgálatatást a Felhasználó a rendeltetési céljától eltérő célra, így különösen a Civil szervezet üzletszerű gazdasági tevékenységével kapcsolatos jó hírnevének sérelmére használja.

 

60.   A Felhasználó által hírlevél szolgáltatás igénybevételére megtett hozzájárulását bármikor visszavonhat a hírlevelekben jelzett „Leiratkozás a hírlevélre” című parancs aktiválásával. A hozzájárulás visszavonása a Civil szervezet általi tudomásulvételtől függetlenül hatályos, és a visszavonást követően a Társaság hírlevél szolgáltatás nyújtására az adott Felhasználó vonatkozásában nem jogosult.

 

58.   A Szolgáltató kezelésében álló [***] honlap a honlapra történő látogatás tényénél fogva a Felhasználó végberendezésében sütik (cookie–k) segítségével adattárolást, illetve adatkezelést hajthat végre a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Felhasználó részére célzott reklám és egyéb célzott tartalom eljuttatása és piackutatás céljából. A sütik használatához a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását kell adni a honlapon megjelenő „Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ” tájékoztató szöveg mellett, e hozzájárulás kinyilvánítására megadott „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” ikon aktiválásával.

 

59.   A Felhasználónak a sütik alkalmazására szóló hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás megadásának hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek majd megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap megtagadhatja. A „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” ikon mellett elhelyezett „További információt kérek” ikon aktiválásával a Felhasználót a weboldal az Adatkezelési Szabályzat weboldal használatával kapcsolatos része kivonatát tartalmazó aloldalára irányítja.

 

60.   A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan a Civil szervezet kezelésébe kerülnek. Ezek a következő adatok:

a)     Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszközének egyes adatai;

b)    Felhasználó által használt IP cím.

 

Ezen adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy a Civil szervezet honlap-látogatottsági adatokhoz jusson, illetve a honlappal kapcsolatban felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket megfelelően észlelni és naplózni tudja. Az ilyen adatkezelés jogalapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a Civil szervezet jogos érdekének védelme. A Civil szervezet az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást jelen alfejezet tartalmának honlapon történő közzétételével teljesíti, és a Felhasználó tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra történő látogatásával, mint ráutaló magatartással adja meg a Civil szervezet részére.

 

61.   Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Civil szervezet által üzemeltetett honlapon belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé ne tegye, ilyen személlyel azt ne közölje, ne semmisítse meg, ne veszítse el. A Civil szervezet nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát vagy a honlapon megadott egyéb adatait a jelen Szabályzat, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseitől eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebből közvetlenül vagy közvetetten joghátrány kockázata keletkezik számára.

 

62.   A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat Civil szervezet általi rögzítésétől számított 10 év.

 

V.            A személyes adatok jogosultjainak jogai

63.   Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait a Civil szervezet – bármely oknál fogva – kezeli, a Civil szervezet adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:

a)     tájékoztatáshoz való jog;

b)    helyesbítéshez való jog;

c)     elfeledtetéshez való jog;

d)    adatkezelés korlátozásához való jog;

e)     adathordozhatósághoz való jog;

f)      tiltakozáshoz való jog.

 

64.   A személyes adat jogosultja a jelen fejezetben meghatározott jogát a Civil szervezethez eljuttatott kérelmével gyakorolhatja. A személyes adat jogosultja kérelmét elektronikusan, papír alapon egyetemes postai szolgáltatás igénybevételével, vagy papír alapon a Civil szervezet székhelyén a Civil szervezet képviseletére jogosult vezető tisztségviselőjének, munkavállalójának vagy a Civil szervezet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személynek történő átadással terjesztheti elő.

 

65.   A kérelem átvételére jogosult személy a kérelmet a beérkezését következően haladéktalanul köteles továbbítani a Civil szervezet adatkezelési felelősének ügyintézés céljából. A Civil szervezet adatkezelési felelőse a kérelmet – annak kézhezvételét követően haladéktalanul megvizsgálja – és amennyiben azt állapítja meg, hogy az nyilvánvalóan alaptalan vagy jogosulatlan személytől érkezett, úgy annak érdemi megvizsgálását elutasítja. Amennyiben a kérelem nem nyilvánvalóan alaptalan, illetve jogosult személy terjesztette elő, az adatvédelem felelős a kérelmet érdemben megv